TEPE ๐๒๑๐๑ แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตอนที่ 1 หลักการ แนวคิด และเป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ตามหลักสูตรแกนกลาง
ตอนที่ 3 การจัดทำโครงสร้างรายวิชา
ตอนที่ 4 วิธีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้