TEPE ๐๒๑๓๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

ตอนที่ 1 การคิดและการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ทักษะการคิด
ตอนที่ 3 กระบวนการคิด
ตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง