TEPE ๕๕๒๐๘ การบริหารงานพัสดุ

ตอนที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตอนที่ 2 การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
ตอนที่ 3 การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
ตอนที่ 4 การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี