TEPE ๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่

ตอนที่ 1 ทักษะการบริหารแนวใหม่ 
ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารแนวใหม่ 
ตอนที่ 3 ทักษะการบริหารแนวใหม่
ตอนที่ 4 ทักษะการบริหารแนวใหม่ 
ตอนที่ 5 ทักษะการบริหารแนวใหม่