TEPE ๐๒๓๐๔ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร

ตอนที่ 1 แนวคิด ความเป็นมา และความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ตอนที่ 2 ความหมายและประเภทของสมรรถนะ
ตอนที่ 3 สมรรถนะสำหรับผู้บริหารกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร
ตอนที่ 5 การประเมินสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร