TEPE ๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 1 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 2 การจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 3 การออกแบบงานเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 5 การประชาสัมพันธ์ในยุคสารสนเทศ