TEPE ๕๕๒๑๔ การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (1)
ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (2)
ตอนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (3)
ตอนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (4)
ตอนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ (5)