TEPE ๕๕๑๑๙ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้