TEPE ๐๐๑๐๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางระดับชาติ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา : การนำหลักสูตรแกนกลางสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 หลักสูตรสู่ชั้นเรียน : การจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง