TEPE ๐๒๓๐๑ การฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ

ตอนที่ 1 บทบาทผู้บริหารทางการศึกษากับภาวะผู้นำทางวิชาการ
ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา