TEPE ๐๒๑๓๖ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
ตอนที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมิน (Standard)
ตอนที่ 3 การกำหนดภาระงานและเกณฑ์สำหรับการประเมิน (Assessment Task and Criteria)
ตอนที่ 4 การกำหนดคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน (Rubric Scoring)
ตอนที่ 5 การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงานการเรียนรู้ (Learning Portfolio)