TEPE ๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐาน
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ 3 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 4 ผลงานวิชาการประเภทงานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ และตำรา
ตอนที่ 5 รายงานการวิจัย