TEPE ๕๕๒๑๒ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
ตอนที่ 4 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)