TEPE ๕๕๒๐๖ การพัฒนาการคิดขั้นสูง

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์