TEPE ๐๒๑๓๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ตอนที่ 1  ความสำคัญ คุณค่า และแนวคิดของทฤษฎี
ตอนที่ 2  หลักการของทฤษฎี
ตอนที่ 3  กระบวนการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4  การเสริมศักยภาพ
ตอนที่ 5  การนำเอาทฤษฎีไปใช้ในการเรียนการสอน