TEPE ๕๘๓๐๑ หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของคำว่า Coaching และ Mentoring ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน (Coaching) บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach การจัดระบบ Coaching แนวทางการ Coaching ยุทธวิธีสำคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วยการ Coaching และการนำวิธีการ Coaching สู่ห้องเรียน