TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง รวมไปถึงความเป็นมาและหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรู้จัก คัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและการส่งต่อนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ปัญหาและหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบดูแลผู้เรียน