TEPE ๐๒๒๐๒ การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะสำหรับศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 4 สมรรถนะกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพนิเทศการศึกษา