TEPE ๐๒๓๐๒ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตอนที่ 2 ขั้นตอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสำเร็จ
ตอนที่ 4 การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะ