TEPE ๕๘๒๐๑ การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้ การเขียนแผนการจัดการความรู้ การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้