TEPE ๕๕๒๐๗ กฎหมายมหาชน

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ตอนที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 3 กฎหมายปกครอง
ตอนที่ 4 บริการสาธารณะ