TEPE ๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

ตอนที่ 1 แนวคิด และความเป็นมาและความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ตอนที่ 2 สมรรถนะประจำสายงานและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานสำหรับครู
ตอนที่ 3 สมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับครู
ตอนที่ 4 การประเมินสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
ตอนที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มาตรฐานสากล