TEPE ๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี

ตอนที่ 1 ทีมงาน : ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร
ตอนที่ 2 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
ตอนที่ 3 กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
ตอนที่ 4 การสร้างความผูกพันกับทีมงาน
ตอนที่ 5 ภาวะผู้นำกับทีมงาน