TEPE ๐๒๑๒๘ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน

ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตอนที่ 3 คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตอนที่ 4 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน