TEPE ๐๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตอนที่ 3 คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตอนที่ 4 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน