TEPE ๐๒๑๓๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

ตอนที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีพหุปัญญา
ตอนที่ 3 บทบาทของครูในการบูรณาการผ่านผังการวางแผนและสอดแทรกพหุปัญญาในการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา