TEPE ๐๐๑๐๒ การบริหารหลักสูตร

ตอนที่ 1 แนวคิดในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ตอนที่ 4 การดำเนินการนำหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียนแนวคิด
ตอนที่ 5 การกำกับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา