TEPE ๐๐๑๐๔ การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ตอนที่ 3 การจัดชั้นเรียนในห้องเรียนแบบคละชั้น
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน