TEPE ๐๐๑๐๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ 1 ปัญหาการวิจัยกับนวัตกรรมการศึกษา
ตอนที่ 2 การเขียนโครงร่างการวิจัย
ตอนที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ตอนที่ 4 ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย
ตอนที่ 5 การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้