TEPE ๕๕๒๑๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
ตอนที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์