TEPE ๕๘๑๐๑ การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แนวทางการพัฒนาค่านิยมผู้เรียนหลักของคนไทย 12 ประการ ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมและการวิเคราะห์ในบริบทไทยการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ และปัจจัยสำคัญต่อการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ