TEPE ๐๐๑๐๕ การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับ การเรียนการสอน

ตอนที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การออกแบบหน่วยการเรียนบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน