TEPE ๐๒๓๐๓ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ตอนที่ 2 วงจรของการจัดการความรู้
ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้
ตอนที่ 4 ปัจจัยเอื้อที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ
ตอนที่ 5 การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้