TEPE ๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตอนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 4 การสรรหาบุคลากร (recruitment)
ตอนที่ 5 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน