TEPE ๕๘๑๐๓ การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วิชาหน้าที่พลเมือง กับการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย สื่อและแหล่งการเรียนรู้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง