TEPE ๕๘๑๐๖ ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร

เรียนรู้เกียวกับการใช้ภาษาจีนเพื่อการสนทนา เช่น การทักทาย การแสดงความรู้สึก การซื้อขาย การสนทนาเจรจาต่อรอง โดยในเนื้อหาผู้เรียนจะได้เรียนรู้ คำศัพท์ บทสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงหลักการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น และเกร็ดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติมประกอบกับการใช้ภาษาจีนให้เหมาะสมกับกาละเทศะ และเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการสื่อสารของชาวจีน