TEPE ๐๐๒๐๔ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 เริ่มจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอนที่ 3 เลือกสรรใช้สื่ออย่างหลากหลาย
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์