TEPE ๐๐๒๐๑ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นประถมศึกษา

ตอนที่ 1 ทักษะทางภาษา
ตอนที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับพุทธศักราช 2551
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการวิจัย
ตอนที่ 4 ความหมายและความสำคัญของสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ตอนที่ 5 การประเมินตามสภาพจริง