TEPE ๐๒๑๐๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ 1 การนำหลักสูตรแกนกลางสู่ชั้นเรียน
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน