TEPE ๐๒๑๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับพุทธศักราช 2551
ตอนที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย