TEPE ๕๕๑๐๒ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการนำหลักสูตรไปใช้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 5 การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย