TEPE ๐๒๑๑๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 การออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์