TEPE ๐๒๑๑๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สู่ชั้นเรียน
ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์