TEPE ๕๕๑๑๒ ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ตอนที่ 5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์