TEPE ๐๒๑๑๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้