TEPE ๕๕๑๑๐ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล