TEPE ๐๐๒๐๗ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ตอนที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การนำมาตรการเรียนรู้สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 คำถามกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์