TEPE ๕๕๑๑๕ โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์