TEPE ๕๕๑๑๑ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ 1 หลักสูตร และสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์