TEPE ๐๐๒๑๐ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์